18 Ağustos 2011 Perşembe

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA RAPORLARI, STAJ RAPORLARI


ETKİNLİK 1: TANIŞMA VE DÖNEM PLANI

23 Nisan İlköğretim Okulu'na öğretmen adayı arkadaşlarımızla birlikte gittik.Uygulama öğretmenimiz Nevin Felekoğlu ile tanıştık. Kendisinden haftalık türkçe ders planını alarak gözlem etkinliklerimiz için kendimize uygun saatleri belirledik. Okuldan ayrıldık.

ETKİNLİK 2: ÖĞRETMENİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ

Ders başlangıcında öğretmen ile sınıfa girdik. Öğretmen bizi öğrencileri ile tanısştırdı. Sınıfın en arkasındaki boş sıraya oturup sınıfı gözlemlemeye başladım.Öğretmen bir hafta önceden verdiği sevgi konulu şiir yazma ödevlerini yapıp yapmadıklarını sordu. Yazdıkları şiirleri okumaları için öğrencileri cesaretlendirdi. Daha sonra ders kitaplarını açtırdı. İşleyecekleri konu hakkında ön bilgi verdi. Öğretmen sınıfa hakimdi. Sabah ilk ders olduğu için uykulu olan öğrencilere sorular yönelterek onların dikkatini çekti. Öğrencilerin tümünün uykusu açmak için hepsini ayağa kaldırıp dersin konusu olan şiiri hepbirlikte sesl olarak okuttu. Öğrenciler söz alırken genellikle parmak kaldırmayı unutuyorlardı. öğretmen onları bu konuda uyardı. Öğretmen dersin sonunda yoklama alarak dersi bitirdi.

ETKİNLİK 2: ÖĞRENCİNİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ

Seçtiğim öğrencinin adı: Fırat. İlk dersin sonunda derse gelerek dikkatimi çekti. Öğretmen Fırat'a niçin geç geldiğini sordu. Fırat hemen ağlamaya başladı. Sonra sınıfın önünde annesinin ihmali yüzünden geciktiğini anlattı. Annesine çok kızmış olduğu belli oluyordu. Öğretmen geçen hafta neden gelmediğini sordu. Devam ile ilgili problemleri olduğu anlaşılıyordu. "Rüzgar çarptı, sinüslerim ağrıyordu, grip olmuştum." dedi. Ders sırasında omuzları çökük bir biçimde oturuyordu. Sıra arkadaşı İdil ile bazen ders hakkında konuşuyordu. Etkinlikleri yaparken
uzun uzun düşünüyordu. Arkadaşları gevezelik yaparken; o
genellikle konuşmuyordu. Soruların cevaplarını biliyor gibi görünüyor ama öğretmen ona sorduğu zaman cevaplıyordu.
Dersin sonunda kendine güvenli bir şekilde parmak kaldırdığını gözlemledim. Öğretmen olumlu bir dönüt verince memnun oldu. Zil çaldığında arkadaşları gibi sıradan fırlamadı.

etkinlik 3: dersi planlama ve uygulama

günlük ders planı örneği
a.biçimsel bölüm
dersin adı: türkçe
sınıf: 7/a
ünitenin adı: toplum hayatı
süre 80 dakika ( 2 ders saati)
öğretmenin adı soyadı: nevin felekoğlu
kaynak kitaplar: meb ders kitabı
araç-gereçler: tahta, 7. sınıf ders kitabı,
tdk sözlük
öğrenme strateji ve yöntemi:
  • soru-cevap yöntemi
  • düz anlatım yöntemi
  • örnekleme yöntemi
  • gösterme yöntemi
dersten önce yapılacak etkinlikler:
1. öğretmenin ders ile ilgili kaynakları belirlemesi ve bunları öğrencilere söyleyip onların da gerekli hazırlıkları yapmalarını sağlaması

hedefler:

anlama:
-bir manzumeyi vurgusuna ve tonlamasına
uygun olarak okuyabilme
-bir şiirin konusu bulabilme
-bir şiirin konusuna göre şiir türlerini bulabilme

davranışlar:
1.bir şiiri içeriksel olarak inceleme
bütün olarak açıklayabilme

2.şiiri bölüm bölüm açıkladıktan sonra bir  
3.bir şiiri biçim olarak inceleme (hece ölçüsü, uyak, vb.)
anlatım:
-şiirin türlerini okuduğu şiirlerden çıkarabilme
-epik,didaktik,lirik, pastoral şiir türlerini kavrayabilme
-metinde geçen mecazlı ve cinaslı kelimeleri bulabilme

dilbilgisi:
-yapılarına göre eylemleri kavrama
-etken-edilgen, geçişli-geçişsiz fiilleri kavrayabilme
-yardımcı fiillerle oluşmuş bileşik kelimelerin yazımı

öğrenme-öğretme etkinlikleri:

dikkati çekme:
sınıfa bir sesçalar ile girilir ve aşık veysel şatıroğlu'nun sesi dinletilir. sınıfta aşık veysel'in bir şiiri okunarak dikkat çekilir.
güdüleme:
değişik şiiirler onurak ve okutularak güdüleme yapılır.
derse geçiş:
şiir türleri söylenerek derse geçilir.
kaç çeşit şiir türü olduğu söylenir.

işleniş:
her şiir türünden örnekler verilerek ayrı ayrı şiir türleri işlenir. şiir örnekleri tahtaya yazılır, öğrencilere defterlerine yazdırılır.
bir şiirin içeriksel olarak incelenmesi yapılır. önce şiir, dörtlük dörtlük açıklanmaya başlanır. dörtlüklerdeki bilinmeyen kelimelerin anlamı söylenir. daha sonra şiir bir bütün olarak açıklanır, toparlanır, konusu bulunur.
bir şiirin biçimsel olarak incelenmesi yapılır. şiirin hece ölçüsü,uyakları,kafiye örgüsü, nazım biçimi gibi özellikleri bulunur.
çatısına göre fiilleri inceleme çalışması yapılır. edilgen fiif ve özne, geçişsiz fiil, nesne konuları bağlantılı olarak hatırlatmalarla tekrar edilir.
bileşik fiillerde anlamca kaynaşmış bileşik fiiller anlatılır. kurallı bileşik fiiller de hatırlatılarak karışık örneklerle çözülür.

dersin diğer derrslerle ilişkisi:
-yazım yanlışlıklarını en aza indirme
-doğru ve düzgün, noktalama ve imlaya dikkat ederek yazma
-noktalama işaretlerinin önemini kavrama

ölçme değerlendirme:

-şiir türleri kaça ayrılır? kahramanlık olaylarının anlatıldığı şiir türü hangi şiir türüdür?
-hece ölçüsü nedir? serbest nazım nedir?
-çeşitli örneklerde bileşik fiil bulma


ETKİNLİK 4: DERSİN AŞAMALARI VE DERSTE KULLANILAN ETKİNLİKLER

Öğretmen derse hazırlık olarak; klavuz kitabından yapacağı etkinliği öğretmenler odasında inceledi.
Derse öğrencilerle selamlaşarak başladı. Derse geçen hafta bir öğrenciye verdiği araştırma ödevini yapıp yapmadığını sorarak geçti.Araştırma ödevini öğrenciye sesli olark okuttu. Sonra o günkü etkinliğin konusu olan metni tüm öğrencilere sessiz olarak okuttu. Okuma etkinliği bittikten sonra ani bir geçiş yaparak eksiltili cümle tamamlama etkinliğine başladı. Neden-sonuç, amaç-sonuç cümleleri kurdurdu. Sorular sorarak öğrencilerin doğru bilgilere ulaşmasını sağlıyordu.
Sınıfta görsel-işitsel araç gereç kullanılmadı.
Öğretmen ara sıra ses tonunu yükseltiyor tek düze konuşmuyordu. Doğru cevapları kafa sallayarak veya gülümseyerek onaylıyordu.
Ders kitabındaki doğru-yanlış etkinliğini öğrencilere parmak kaldırtarak uygulattı.
Öykü türünden yola çıkarak makale türü hakkında bilgi verdi. İki tür arasındakş farkları belirgin bir şekilde belirtti. Makale yazmak için gerekli teknikleri ve anlatımı geliştirme yollarını anlattı.
Kitabın görselleri ile başlık ve içerik arasında bir uyum olup olmadığını sordu. Öğrencilere; "Yazarın yerinde olsaydınız, nasıl bir başlık koyardınız?" diye sorarak yaratıcı düşünmelerini sağlayıcı bir etkinlik yaptırdı.
önceden verdiği otobiyografi hakkında araştırma ödevlerini okuttu.Öğrencilerden kendi otobiyografilerini yazmalarını istedi. Ders zili çaldı.

ETKİNLİK 5: ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN GÖZLENMESİ 20/11/2009

sınıf: 8/c
öğrenci sayısı: 30
konu:fiilimsiler
SAAT
ÖĞRETMEN ETKİNLİĞİ
ÖĞRENCİ ETKİNLİĞİ
07:30:00
sınıfı selamlar
karşılık verir
07:30:00
kitaplarını okumalarını ister
kitap okurlar
07:40:00
kitap okuma etkinliğini sonlandırır.
kitaplarını bırakırlar.
07:41:00
öğrencilerin yazılıdan aldıkları notlar hakkında eleştrilerini sorar
öğrenciler genellikle yapamadıkları sorunun cevaplarını sorarlar
07:48:00
fiilimsi dediğimde aklınıza ne geliyor diye sorar
öğrenciler soruyu yanıtlar

07:50:00
fiilimsi ve türlerini anlatır
dinler
08:05:00
fiilimsiler hakında örnekler verir
dinler
08:06:00
örnekleri tahtaya yazar
defterine yzar
08:10:00
dersi bitirir
teneffüse çıkar

ETKİNLİK 8: DERSİN YÖNETİMİ VE SINIFIN KONTROLÜ

Öğrencilerin sınıfa girişleri ilk ders Andımız'ı okuduktan sonra tek sıralar halinde oluyor. Öğretmen sınıfa girdiğinde öğrenciler kendiliğinden yerlerine oturuyorlar. Defterlerini kitaplarını çıkararak dersi dinlemeye hazır hale geliyorlar.Öğretmen derse hazır hale gelmeyen öğrencileri uyararak derse hazır hale gelmelerini sağlıyordu.Öğretmen sınıfa girdiğinde güdüleme yapmadan hemen kiaplarını açıp sorulara cevap vermelerini istiyor. Başka şeylerle ilgilenen öğrencileri başta yumuşak bir ses tonuyla sonraları ise sert bir ses tonuyla uyarıyordu. Sınıfa geç gelen öğrenciyi sınıfa alıyor ama önce neden geç geldiğini soruyordu.
Ders sırasında: Öğrencilere çoğunlukla isimleriyle hitap ediyordu.Öğrencilerin isimlerini biliyordu. Derse yönelik verdiği yönergeler yeerince açık ve anlaşılır oluyordu. Anlamayan öğrenciler için yeterli tekrarları yapıyordu. Sınıfın tümüyle ilgilenmeye çalışıyor ama öğrenciler dersi dinlemeyip başka şeylerle ilgilendikleri zaman onları görmezliken geliyordu.
Stratejiler: Öğretmen genellikle sınıfın ortasında gel-gitler yaparak dolaşıyordu. Yüzü öğrencilere dönük ve örencilerle yüz yüze konuşuyor. Etkinlikler arasında geçişler yapmıyor, hiç bir değerlendirme yapmıyordu. Soruları sınıfa yöneltiyor öğrenciler parmak kaldırdıktan sonra söz hakkı veriyor. Genellikle hep aynı öğrenciler söz almıyor, farklı öğrencileri söz almaları için cesaretlendiriyordu. 'hadi güzel kızım' , 'canım oğlum', 'Mert bu soruyu cevaplar' gibi cümlelerle öğrencileri sevecen bir tavırla cesarelendiriyordu.

Etkinlik 9: Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi.

Öğretmen uygulama etkinlikeri esnasında öğrencilere sorular yönelerek değerledirmeye alıyor öğrenmelerde eksik kalan yerleri anında düzeltiyordu. Uzun zamanda giderilecek eksik öğrenmeleri
daha sonraki derslerde telafi ediyordu. Etkinlik kitabındaki ekinlikleri ödev olarak veriyordu. Değerlendirme olarak gözlem yapma tekniğini pek fazla kullanmıyordu. Performans ödevlerini performans değerlendirme ölçeği hazırlayarak değerlendiriyordu.
Yazılıları her dönemde en az iki olmak kaydıyla öğrencilere uyguluyordu. Yazılıların yanında performans notlarını da ekleyerek öğrencinin ortalama notunu cıkartıyordu.

Etkinlik 10: Okulun örgüt yapısı, okul müdürünün görevleri

23 Nisan İlköğretim Okulu'nda bir müdür ve müdür yardımcısı bulunuyor. Müdür Bey'den randevu alıp sorularımızı cevaplandırması için arkadaşalarımızla beraber yanına gittik.
Öğretmenler derse olduğ için sorularımıza Müdür Bey cevap verdi.
1.Okuldaki çalışmaların başlıca amaçları nelerdir?
Öncelikle eğitim-öğretim faaliyeleri aksamayacak. Dersler kesinlikle bölünmemeli. Fiziki ortamın eğitime uygun olmasını sağlamak, uygun değilse fiziksel ortamı düzelmek.
2.Okuldaki öğretmenlerden beklentileriniz nelerdir?
Kendilerini yenilemeleri ve çağa ayak uydurmalarıdır. İçlerindeki heyecanı kaybetmemeleri. Şık olmalılar. Giyimlerine kuşamların dikkat etmeliler. Toplumun saygısı için bu önemli. En son olarak da çoçuklarla beraber ağlayabilmeli, gülebilmeli.
3.Müdürün yeni öğretmenlerin okula ve görevlerine uyum sağlamadaki rolü nedir?
Rehberlik, denetim, ağabeylik yapmak. Rehberlik ederek onları sisteme alıştırmak, Denetleyerek yalnışlarını samimiyetle düzeltmek. İlk senelerinde müdür yeni öğretmenlere kötü davranırsa öğretmenlikten soğurlar. Müdürün iyi tavrı öğretmeni okula bağlar. Çoğu öğretmen buraya mesleğini sevmeden geliyor. Bu konuda müdürün birinci görevi öğretmene mesleğini sevdirmek.
4.Okuldaki öğremenlerden beklentileriniz nelerdir?
Öncelikle dış görünüşlerine dikkat etmeleridir. Dış görünüşlerine dikkat etmeyen öğretmenler toplumda saygı görmezler. Saygı görmek için önemli fakat öğretmenlerin dış görünümleri kültürümüzü yansıtmalıdır.
5.Öğrencilerde görmek istediğiniz davranışlar nelerdir?
İlk olarak dürüst olmaları, saygılı olmaları ve ve sınavlarına hazırlanmalarıdır. Ve burada sıralama önemlidir. Dürüst olmak okulda öğrenilir. Dürüst olmayan insan topluma faydasızdır. Saygılı olmak da okulda öğrenilir.

Okumayan bir toplumuz ve okuma alışkanlığının kazanılması yine okulda başlar. Sınavlara hazırlık son maddedir. Hayatımızda sınavlara hazırlık döneminde öğrendiğimiz hangi bilgiyi hatırlıyoruz ki?


6.Öğretmenler Kurul Toplantısı hakkında bilgi verir misiniz?
Dönem başında , ortasında ve sonunda olmak üzere üç sefer toplanılır. İki gün öncesinden öğremenlere haber verilir ve gündem maddeleri belirlenir. Oy çokluğu varsa bütün öğretmenler kararlara uymak zorundadır. Oturmuş bir kimlik ve idarecinin ağırlığı varsa sorun yaşanmaz. Öğremenler idareciye güvenince karara uyum kolaylaşır.Okul müdürü ve yardımcısı öğretmene saygılı olmalıdır.Yetkisini değil etkisini kullanmalıdır. Rica etmek önemlidir.
7.Okul müdürünün öğretmenleri denetleme yekisi var mıdır?
Evet vardır. Çoğu öğretmenin bundan haberi yoktur. Benim yapığım ilk denetlemede cok sasırmıslardı. Yılda bir kez öğremenleri denetleyebilirim. Öğretmenler kendilerini denetlemeye hazırlıyor. Aslında denelemeden cok rehberliğe benziyor. Ama denetleme yapılmazsa okulda sorunlar başlar.
8.Okuldaki rehberlik hizmeti nasıl yürütülüyor?
Kötülerle uğraşmaktan iyileri yüceltmeyi unuttuk. Rehberliğin ilk amacı okuldaki her öğrenciyle ilgilenmektir. Gizililik ilkesi çok önemlidir. Benim yardımım dokunacağı bir sorun varsa rehber öğretmenimiz bana bilgi verir. Her öğrenci rehberlik servisinden faydalanabilir.
9.İlköğretim okullarındaki Disiplin Kurulu nasıl işler?
İlköğreim okullarında disiplin kurulu değil , öğrenci davranışlarını değerlendirme kurumu vardır.Müdür ve müdür yardımcısı kesin üye ve gizli oyla belirlenen bir sınıf ve bir de branş öğremeni vardır.Suç işleyen öğrencilere kınama ve uzaklaştırma vermek bu kurulun görevidir. Takdir ve teşekkür belgeleri yine bu kurul tarafından onaylanır.